trafik

Bu Takımda Kendine Öz Güven ve Takım Ruhu yok

ÇORUM 27 Mart 2018 07:15
Videoyu Aç Bu Takımda Kendine Öz Güven ve Takım Ruhu yok
A
a

Çorum Belediye Spor kendi sahasında oynadığı Payasspor maçından da sahadan mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyor...


Çorum Belediye spor baş­ka­nı Ömer  Ba­la­ban ta­kım­da bü­yük bir öz­gü­ven so­ru­nu ol­du­ğu­nu bu­nu aş­mak için­de el­le­rin­den ge­len ça­ba­yı gös­ter­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek ‘Ta­bi­ki mü­ka­fa­tın ol­du­ğu yer­de ce­za­da ola­cak­tır’ de­di.

Ta­kım ola­rak se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sın­da alı­nan kö­tü so­nuç­la­rın ar­ka­sın­da ke­sin­lik­le bir art ni­yet ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Ba­la­ban ‘Ne ya­zık ki ikin­ci ya­rı­da ta­kım ola­rak bir tür­lü is­te­di­ği­miz oyu­nu ve so­nuç­la­rı ala­ma­dık. Play-of için bü­yük önem ta­şı­yan maç­ta hem­de sa­ha­sın­da Pa­yass­por kar­şı­sın­da al­dı­ğı­mız mağ­lu­bi­yet bü­yük bir üzün­tü ver­di. Kim­se­nin art ni­yet­li bir dav­ra­nış için­de ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Ta­kım­da bü­yük bir öz­gü­ven so­ru­nu ya­şı­yo­ruz bu­nun far­kın­da­yız ve bu­nun için­de çö­züm yol­la­rı arı­yo­ruz. Bu sü­reç­te ala­ca­ğı­mız bir ga­li­bi­ye­tin bu so­ru­nu çö­ze­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz.

Bu­nun­la bir­lik­te pro­fes­yo­nel ha­yat­ta na­sıl ba­şa­rı mü­ka­fat­la­nı­yor­sa ay­nı şe­kil­de ba­şa­rı­sız­lık­ta kar­şı­lık kal­ma­ya­cak­tır. Her şe­ye rağ­men biz ma­te­ma­tik­sel ola­rak şan­sı­mız sür­dü­ğü sü­re­ce ön­ce­lik­li ola­rak he­de­fi ko­va­la­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Ar­tık önü­müz­de­ki dö­nem­de de ar­zu et­ti­ği­miz so­nuç­lar gel­mez­se o za­man da­ha ra­di­kal ka­rar­lar ala­bi­li­riz’ de­di. Baş­kan Ömer Ba­la­ban maç so­nu ta­raf­tar­la­rın tep­ki­le­ri­ni an­la­yış­la kar­şı­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Haf­ta­lar­dır ga­li­bi­ye­te has­ret ka­lan ta­raf­tar­la­rı­mız yağ­mur al­tın­da ta­kım­la­rı­na des­tek­le­mek için el­le­rin­den ge­le­ni yap­tı­lar. On­la­rın bu öz­ve­ri­si kar­şı­sın­da alı­nan mmağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan tep­ki­le­ri­ni an­la­yış­la kar­şı­lı­yo­ruz. Sa­ha­da mü­ca­de­le eden fut­bol­cu­la­rı­mız­dan da ka­lan sü­reç­te ala­cak­la­rı ga­li­bi­yet­ler ile bu tep­ki­le­ri al­kı­şa çe­vir­mek için el­le­rin­den ge­le­ni yap­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz’ de­di.


 
Kaynak : www.hitittv.com
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

YENİLENEN SİTEMİZİ NASIL BULUYORSUNUZ?

e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
  • http://www.hitittv.com Çorum'un Ulusal ve Yerel
  • İnteraktif haber sitesi
  • Sondakika Çorum Haberleri
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat