aşgın

Yeni Stat Gelecek Sezona mı Kaldı ?

ÇORUM 13 Ekim 2018 09:55
Videoyu Aç Yeni Stat Gelecek Sezona mı Kaldı ?
A
a

Yeni stadın Ligin ikinci yarısına yetişmesi zor. Stadın kaba inşaatı ve çevre düzenlemesinde çalışma sürerken asıl önemli olan çim serimin de henüz bir gelişme yok...


Ül­ke ge­ne­lin­de­ki eko­no­mik skın­tı ne­de­ni ile yük­le­ni­ci fir­ma­la­ra öde­me ya­pı­la­ma­ma­sı ne­de­ni ile stad in­şa­tın­da ça­lış­ma­lar de­vam et­me­si­ne kar­şın se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sı­na ka­dar ze­mi­nin ye­tiş­me­si müm­kün gö­rün­mü­yor.

Ay­nı ta­rih­ler­de baş­la­yan Or­du Stad’ın da da ya­pım aşa­ma­sı ay­nı du­rum­da ol­ma­sı­na kar­şın Or­du’da çim se­ri­mi­ne ge­çil­di ve ikin­ci ya­rı­ya ka­dar ha­zır ha­le gel­me­si plan­la­nı­yor. Ço­rum sta­dın­da ise yük­le­ni­ci fir­ma dış cep­he kap­la­ma­da so­na ge­lir­ken stad için­de di­ğer in­ce iş­le­rin­de de­vam et­ti­ği bit­me aşa­ma­sı­na gel­di­ği öğ­re­nil­di. Öde­nek ye­ter­siz­li­ğin­den do­la­yı yük­sek ma­li­yet tu­tan çim alı­mı ve kol­tuk alı­mı­nın ya­pı­la­ma­ma­sı ne­de­ni ile bu iş­le­rin bek­le­me­de ol­du­ğu be­lir­til­di. Ge­li­nen bu nok­ta­da yak­la­şık dört ay se­rim­den son­ra bek­le­me­si ge­re­ken çim­ler ne­de­ni ile sta­dın li­gin ikin­ci ya­rı ba­şı­na ye­tiş­me­si zor görünüyor.


 
Kaynak : www.hitittv.com
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

YENİLENEN SİTEMİZİ NASIL BULUYORSUNUZ?

e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
  • http://www.hitittv.com Çorum'un Ulusal ve Yerel
  • İnteraktif haber sitesi
  • Sondakika Çorum Haberleri
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat